Welkom op de website van BčtaBreed schoolbeheer.

Te weinig geld, krimp, steeds weer nieuwe regelgeving, gebrek aan kennis, verouderde huisvesting, slechte communicatie, stroef contact tussen gemeente en school bestuur, binnenklimaat, leegstand.......


Ons bedrijf, dat sinds 2010 actief is, heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een passend facilitair en inhoudelijk beheer voor schoolbesturen. Passend, omdat gebleken is dat de bekostiging (materiële instandhouding) die scholen ontvangen, de huisvestingslasten niet meer kan dekken. BčtaBreed zet zich in om de bekostiging en huisvestingslasten in balans te brengen, door het beter structureren en organiseren. Zeker wanneer er, zoals bij Brede scholen, MFA's of IKC's het geval is, sprake is van verschillende gebruikers met ieder een verschillend belang en afwijkende wijze van bekostiging, zien we dat het facilitair en inhoudelijk beheer onder druk komt te staan. BčtaBreed heeft als doel alle participanten hierin optimaal te informeren en te ontzorgen. Kerndoel hierbij is zoveel mogelijk van de gelden te besteden aan datgene waarvoor ze zijn bedoeld, Kinderen.


Daarom gaat BčtaBreed voor: "Een inspirerende omgeving voor elk kind".